Học sinh, sinh viên, học sinh xem nội dung trong file đính kèm

A. Hệ sinh viên chính quy: 
20211202_huong_dan_thanh_toan_online_cho_sv_tu_khoa_60_ve_truoc.doc

20211202_huong_dan_thanh_toan_online_cho_sv_khoa_61_62.doc

B. Hệ THPT Chuyên và THPT CLC: 

huong_dan_thpt_chuyen.docx

C. Hệ Mầm mon, Tiểu học, THCS:

huong_dan_thsp1.docx

D. Hệ Cao học, NCS:

huong_dan_su_dung_hecaohoc.docx

huong_dan_nop_kinh_phi.docx

E. Các chứng chỉ ngắn hạn

huong_dan_su_dung_henganhan1.docx

huong_dan_ngan_han.docx