Học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thống, cũng như sinh viên đại học đều phải tự túc giấy thi, giấy nháp trong các kỳ thi học kỳ, kiểm tra giữa kỳ. Tuy nhiên, để các kỳ thi đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, trung thực, Nhà trường thống nhất sử dụng cùng một loại giấy thi, giấy nháp do Trường Đại học Vinh tổ chức in ấn tập trung và cấp cho người dự thi.

Nguồn kinh phí in ấn giấy thi, giấy nháp do người học đóng góp. Nhà trường tiến hành thu giấy thi, giấy nháp tính bình quân theo học kỳ mỗi kỳ 25.000 đồng. Hàng kỳ Nhà trường sẽ nhập khoản phải thu trên hệ thống quản lý đào tạo và tiến hành trừ vào tài khoản của sinh viên. 

Cách tình bình quân này đã xét đến việc trong kỳ sinh viên đăng ký nhiều môn hoặc ít môn, số tín chỉ của mỗi môn học khác nhau, hình thức đánh giá của từng môn theo các phương thức khác nhau. Việc đào tạo theo hình thức tín chỉ hiện nay số học phần mỗi sinh viên đăng ký học từng kỳ sẽ khác nhau. Tuy nhiên, bình thường mỗi sinh viên sẽ học 08 học kỳ là cử nhân và 10 kỳ là kỹ sư, trường hợp đặc biệt có thể rút ngắn hoặc kéo dài thêm thời gian học. Nhưng số học phần, tổng số tín chỉ tích lúy vẫn tương đương nhau (nếu cùng ngành học). Do đó, để thống nhất Nhà trường tính đơn giá giấy thi, giấy nháp bình quân cho mỗi học kỳ là 25.000 đồng.

Nhà trường, trân trọng thông báo cho học sinh, sinh viên và các đơn vị, cá nhân liên quan được biết để giải thích cho người có liên quan./.

Trân trọng ./.

                                                                                    QTP. Kế hoạch - Tài chính           

                                                                                                     (Đã ký)

 

                                                                                              Đậu Đăng Tuấn