Kính gửi:      

                - Sinh viên hệ chính quy, Liên thông;

 Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Căn cứ Nghị Quyết số 01/NĐ-HĐT ngày 15/01/2024 của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh ban hành về chính sách học phí áp dụng cho năm học 2023-2024 và lộ trình tăng học phí đến năm 2026-2027 đối với các cấp học, trình độ đào tạo tại Trường Đại học vinh; Căn cứ Công văn số 673/BGDĐT – KHTC ngày 21/2/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Nghị định số 97 ngày 31/12/2023 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-ĐHV ngày 27/02/2024 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh về Ban hành định mức học phí đại học chính quy thu theo hình thức tính chỉ của các khối ngành học kỳ 2 năm học 2023-2024 tại Trường Đại học Vinh;

Trường Đại học Vinh thông báo cho sinh viên được biết về việc tăng định mức thu học phí thu theo hình thức tín chỉ của các khối ngành áp dụng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 được ban hành tại Quyết định số 416/QĐ-ĐHV ngày 27/02/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.
Để biết rõ hơn về việc này, sinh viên cập nhật thông tin trong mục nghĩa vụ tài chính trên trang cá nhân của mình để xem chi tiết về các khoản và các giao dịch liên quan. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn cũng có thể liên hệ với phòng tài chính của nhà trường qua số điện thoại 0913901186 để được giải đáp thêm.

Trân trọng thông báo ./.

            Phòng Kế hoạch - Tài chính