Phòng Kế hoạch - Tài chính

Hoàng Việt Dũng
Trần Thị Việt Anh
Trần Thị Thu Liên
Nguyễn Thị Trà Giang
Trịnh Thị Dung
Nguyễn Thị Thu Hiền
Trần Thị Thanh Xuân
Nguyễn Công Hoàng
Trần Đình Diệu
Đinh Thế Phú
Nguyễn Bắc Giang
Trần Thị Lương