Nội dung trong file đính kèm: ban_hanh_khung_hoc_phi_chinh_quy_20152016.docx