Phòng Kế hoạch - Tài chính

Đậu Đặng Tuấn
Hoàng Việt Dũng
Trần Thị Việt Anh
Trần Thị Thu Liên
Nguyễn Thị Trà Giang
Trịnh Thị Dung
Nguyễn Thị Thu Hiền
Trần Thị Thanh Xuân
Nguyễn Công Hoàng
Trần Đình Diệu
Đinh Thế Phú
Trần Thị Lương