Kính gửi:

                   - Trưởng các đơn vị và khoa đào tạo liên quan;

                   - Chủ nhiệm các chuyên ngành và nghiên cứu sinh.

 

Ngày 25/10/2016, Trường Đại học Vinh đã có công văn số 1271/ĐHV-KHTC về việc đôn đốc thu học phí đào tạo sau đại học. Tuy nhiên, đến ngày 15/12/2016, theo số liệu theo dõi của phòng Kế hoạch - Tài chính, thì một số  nghiên cứu sinh chưa nộp tổng số học phí, kinh phí đào tạo.

            Nhằm tạo điều kiện để thực hiện kế hoạch thu học phí năm học 2016-2017 và quyết toán tài chính năm 2016, Nhà trường giao Phòng Đào tạo Sau đại học phối hợp với các khoa có đào tạo nghiên cứu sinh thông báo đến toàn bộ nghiên cứu sinh chưa nộp học phí, kinh phí đào tạo phải hoàn thành nghĩa vụ học phí, kinh phí đào tạo trước ngày 22/12/2016. Quá thời hạn này nếu học viên, nghiên cứu sinh nào còn nợ học phí, kinh phí đào tạo yêu cầu Phòng Đào tạo Sau đại học áp dụng các biện pháp như: dừng việc học, hướng dẫn, bảo vệ đề cương, luận án; không cho dự thi các học phần, chuyên đề đối với các học viên, nghiên cứu sinh còn nợ học phí, kinh phí đào tạo.

 Nhận được công văn này yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan, chủ nhiệm các chuyên ngành thực hiện thông báo rộng rãi để nghiên cứu sinh biết và thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Lưu HCTH, KHTC.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Ngô Đình Phương