Kính gửi:     Trưởng các đơn vị thuộc Trường Đại học Vinh

 

Theo quy định của chế độ tài chính Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ về thời hạn thanh toán tạm ứng là không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc công việc. Căn cứ số liệu công nợ tạm ứng của cán bộ, giáo viên, giảng viên thuộc Trường do Phòng Kế hoạch Tài chính báo cáo đến ngày 10/10/2016 đã vượt quá quy định cho phép của chế độ tài chính Nhà nước và thời hạn thanh toán hoàn ứng.

Để xử lý hoàn tạm ứng kịp thời kinh phí theo đúng quy định của Nhà nước, Ban giám hiệu giao Trưởng các đơn vị thông báo, đôn đốc cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị mình quản lý có dư nợ tạm ứng quá thời hạn quy định khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thanh toán hoàn tạm ứng (Chi tiết có danh sách kèm theo).

Các trường hợp không có lý do khách quan được Hiệu trưởng phê duyệt, thì kể từ ngày 30/10/2016, giao Phòng Kế hoạch Tài chính khấu trừ 100% tiền lương và các khoản thu nhập cá nhân khác do Trường chi trả cho đến khi hoàn trả hết kinh phí tạm ứng. Đồng thời Nhà trường không duyệt tạm ứng kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, mà Trưởng đơn vị chuyển nhiệm vụ cho cán bộ khác thực hiện.

Nhận được văn bản này yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, giảng viên thuộc đơn vị biết và cá nhân nào có dư nợ tạm ứng phải trực tiếp đến Phòng Kế hoạch Tài chính để được hướng dẫn, nộp hồ sơ thanh toán hoàn tạm ứng (trực tiếp đồng chí Trần Thị Việt Anh - Điện thoại: 0915047978, số máy lẻ: 380).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Các PHT (để chỉ đạo);

- Lưu: KHTC, HCTH.


KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Tú Khánh