Thông tư này hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/03/2020

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 03/2020/TT-BGDĐT.