Từ ngày 13 tháng 8 năm 2020 đến ngày 17 tháng 8 năm 2020 sinh viên bị sai số tài khoản hoặc mượn của người khác câp nhật thông tin số tài khoản và tên ngân hàng trong trang cá nhân ở mục thông tin người học về số tài khoản ngân hàng (Tài khoản phải chính chủ của sinh viên, không được mượn tài khoản của người khác). 

Đề nghị các khoa, Viện đào tạo thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện theo kế hoạch để nhà trường chi trả đợt tiếp theo cho sinh viên.

Trân trọng thông báo ./.

Sinh viên xem danh sách trong file đính kèm:

danh_sach_hoan_tra_dhvinh.xlsx

saithongtintaikhoan1.xlsx