Thông tư số 123/2018/TT-BTC gồm 3 chương, 9 điều hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” được quy định tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng áp dụng gồm: Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (sau đây viết tắt là các cơ sở giáo dục – đào tạo); học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục – đào tạo; cán bộ, giảng viên, giáo viên, người làm công tác hỗ trợ sinh viên trong các cơ sở giáo dục – đào tạo.

- Các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Các Bộ, cơ quan trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11/02/2019.