Thông tư gồm 3 chương, 4 điều, quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 quy định tại Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020.

Đối tượng áp dụng gồm: Tổ chức, cá nhân, tham gia quản lý, thực hiện Chương trình và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 14/2019/TT-BTC.