Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công phải được xây dựng thống nhất trong phạm vi cả nước; có chức năng tổng hợp số lượng, giá trị, cơ cấu phân bổ toàn bộ tài sản công của quốc gia.

Theo đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công bao gồm: Cơ sở dữ liệu về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng; Cơ sở dữ liệu về tài sản công tại doanh nghiệp; Cơ sở dữ liệu về tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Cơ sở dữ liệu về đất đai; Cơ sở dữ liệu về tài nguyên.

Cơ sở dữ liệu về các loại tài sản công do các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng được kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Luật nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc trao đổi thông tin về tài sản công do các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng để kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Đồng thời, Bộ Tài chính quy định nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở dữ liệu về tài sản công để kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Trực tiếp xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng; tài sản công tại doanh nghiệp.

Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cập nhật dữ liệu các loại tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Bên cạnh đó, trực tiếp xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; về đất đai; về tài nguyên, bảo đảm kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Về quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, Luật quy định, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công được cơ quan, người có thẩm quyền cung cấp có giá trị pháp lý như thông tin trong hồ sơ giấy.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công phải được bảo đảm an ninh, an toàn chặt chẽ; nghiêm cấm mọi hành vi truy cập trái phép, phá hoại, làm sai lệch thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu về thông tin, dữ liệu tài sản công được khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công được sử dụng nhằm các mục đích sau:

Một là, thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Hai là, làm căn cứ để lập dự toán, xét duyệt quyết toán, quyết định, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, giám sát việc giao đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản công, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, khai thác, xử lý tài sản công;

Ba là, phục vụ mục đích khác theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.

PV.