Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 152/2017/NĐ-CP đã kế thừa các quy định tại các văn bản hiện hành như: Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999, Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006, Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ). Đây là những văn bản đã áp dụng ổn định, phù hợp với quy định của Luật Quản lýsử dụng tài sản công và tình hình thực tế, đồng thời cũng đã sửa đổi các nội dung không còn phù hợp với thực tế và quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Bên cạnh đó, Nghị định số 152/2017/NĐ-CP cũng chỉ quy định chi tiết các nội dung Luật giao Chính phủ quy định chi tiết và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ để thi hành Luật. Do vậy, Nghị định chỉ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Trong khi đó, việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Cũng theo Bộ Tài chính, về phạm vi điều chỉnh, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, thì: (i) Trụ sở làm việc là đất, nhà làm việc và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức; (ii) Cơ sở hoạt động sự nghiệp là đất, nhà làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công lập.
Do đó, tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức đối với 02 nhóm đối tượng: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc đối với cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng cơ sở hoạt động sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập; gồm: Diện tích nhà làm việc và diện tích công trình sự nghiệp. Như vậy, so với quy định trước đây bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập. Riêng tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.
Đối với việc triển khai Nghị định số 152/2017/NĐ-CP, Bộ Tài chính đề nghị cần rà soát lại các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích phụ trợ phục vụ các nhiệm vụ đặc thù của các Bộ, cơ quan trung ương đã ban hành (nếu có).
Trường hợp các Bộ, cơ quan trung ương đã ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích phụ trợ phục vụ các nhiệm vụ đặc thù theo Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg, Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm phù hợp với quy định việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng quy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức đã ban hành. Trong trường hợp chưa phù hợp thì đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp quy định của Luật và Nghị định số 152/2017/NĐ-CP.
Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

Căn cứ quy định của Chính phủ, của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tình hình thực tế, Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh xác định thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Trên cơ sở đó chỉ đạo việc xây dựng, ban hành kịp thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng để làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

PV. (Tổng hợp)