Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 905/BGDĐT-KHTC ngày 25/02/2015 về việc báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014, trong đó yêu cầu trường Đại học Vinh gửi nộp báo cáo chậm nhất trước ngày 30/3/2015.

Để kịp thời có số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 và kiểm toán nộp về Bộ Giáo dục và Đào tạo và đồng thời để có kế hoạch cân đối và bố trí nguồn tài chính phục vụ công tác đào tạo năm học 2014-2015 của các đơn vị trong toàn Trường, Hiệu trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Trường thực hiện các nội dung sau:

 

 

16_151603112327.3.2015_CV_792_bao_cao_thu_chi_ra_soat_cong_no_nam_2014.pdf