Tại lớp tập huấn, TS Chu Thị Thủy Chung Trưởng phòng TS.HCSN, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính đã giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

TS Chu Thị Thủy Chung Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

      Theo đó, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công nhằm: Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công; Khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công hợp lý, hiệu quả góp phần phát triển Nhà trường trong thời gian tới; Từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản công, phát triển dịch vụ về tài sản công.

     Theo lãnh đạo Cục Quản lý công sản, Luật bổ sung một số hình thức mới trong đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng, xử lý tài sản công bao gồm: Mua sắm tập trung; đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo hình thức đối tác công - tư (PPP), khoán kinh phí sử dụng tài sản công; huy động vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản tại nhà trường; ghi giảm tài sản do nguyên nhân bất khả kháng. Bên cạnh đó, bổ sung quy định cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có thể tự thực hiện quản lý vận hành, hoặc thuê đơn vị có chức năng thực hiện quản lý vận hành tài sản công để tăng cường tính chuyên nghiệp trong quản lý vận hành tài sản công.


GS.TS. Thái Văn Thành phát biểu


Toàn cảnh Khóa học

Phòng KHTC.