Thành lập vào năm 1959, tên gọi: Phòng tài vụ. Từ tháng 9/2001 đổi tên thành phòng Kế hoạch - Tài chính.

Số điện thoại: 038.3856 247

Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị tham mưu cho Nhà trường quản lí về kế hoạch tài chính, quản lí tài chính - tài sản, quản lí vốn, bảo toàn vốn, phát triển vốn. Phòng đã cùng lớn mạnh với Nhà trường qua từng giai đoạn. Từ quản lí đơn giản thô sơ trong những ngày thành lập đến nay phòng phòng làm việc đầy đủ phương tiện, được tin học hoá. Trường Đại học Vinh đã có những giải pháp và kế hoạch tự chủ tài chính, tạo được các nguồn thu hợp pháp; bao gồm nguồn kinh phí Nhà nước cấp hàng năm, nguồn thu từ học phí, lệ phí, nguồn thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ, dịch vụ, dự án. Là đơn vị tự chủ một phần kinh phí thực hiện quản lí thu chi. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ.

Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lí được chuẩn hoá, công khai, minh bạch theo đúng qui định.

Đảm bảo đưa phân bố, sử dụng tài chính hợp lí minh bách và có hiệu quả.

Toàn phòng đã xây dựng được kế hoạch công tác cho các phần hành chuyên môn đến lãnh đạo  của phòng đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, mọi hoạt động của nhà trường trong lĩnh vực tài chính được tốt, báo cáo tài chính: tháng, quí, năm đầy đủ, đúng quy định.