Mẫu số 01: Hợp đồng giảng dạy

Bộ Giáo dục và Đào tạo                                                   Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
 Tr­ờng Đại Học Vinh                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số:                       /HĐGD/2009
 
Hợp đồng giảng dạy
 
Căn cứ Bộ Luật dân sự đ­­ợc Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005;
Căn cứ ch­ơng trình đào tạo của tr­ờng Đại học Vinh
Hôm nay, ngày     tháng     năm 2009, tại Tr­ờng Đại học Vinh, chúng tôi gồm:
I. Bên A: Tr­ờng Đại học Vinh
Ông (bà): ……….…………………………………………………………….                  Chức vụ: ……………………………………………………… - làm đại diện.
Giấy uỷ quyền do Hiệu tr­ởng tr­ờng Đại học Vinh ký ngày     tháng    năm 2009.
Địa chỉ: số 182, đ­ờng Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;
Điện thoại liên lạc: ……………………………, Fax: 038.3855269.
II. Bên B:
Ông (bà): ………………………………………………………………………..
Học hàm, học vị: ………………………………………………………………..
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………….
Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………...
Tài khoản: ……………………………………………………………………….
Mã số thuế: ……..……………………………………………………………….
Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng giảng dạy với những điều khoản cụ thể sau đây:
Điều 1: Nội dung hợp đồng
Bên A giao cho bên B giảng dạy các học phần sau đây:
Ghi rõ các nội dung:
- Tên môn học hoặc chuyên đề, số đơn vị học trình, số tiết lý thuyết, số tiết thực hành, hình thức thi, kiểm tra;
- Tên và ký hiệu lớp học, khoá học, năm học, số l­ợng sinh viên;
- Trình độ đào tạo, ngành đào tạo;
- Các yêu cầu về giảng dạy;
- Thời gian thỉnh giảng (bắt đầu, kết thúc);
Điều 2: Giá trị hợp đồng và ph­ơng thức thanh toán
Tổng giá trị hợp đồng: …………………………………………………………..
Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt VNĐ (hoặc chuyển khoản).
Bên A thanh toán cho bên B đầy đủ khi kết thúc và thanh lý hợp đồng.
Điều 3: Quyền và trách nhiệm của bên A
1. Bàn giao ch­ơng trình và kế hoạch giảng dạy cho bên B, đồng thời quản lý việc dạy học, tổ chức thi kết thúc các học phần nêu tại Điều 1.
2. Bố trí nơi ăn, ở cho bên B trong thời gian công tác tại tr­ờng.
3. Thanh toán cho bên B số tiền: ………………………………………………..
Sau khi kết thúc, thanh lý hợp đồng.
4. Thực hiện khấu trừ 10% trên thu nhập là tiền công, tiền l­ơng và trích nộp thuế Thu nhập cá nhân của bên B. Cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của bên B (Đến hết ngày 31/5/2009 tạm thời tr­ờng Đại học Vinh ch­a thực hiện khấu trừ theo chủ tr­ơng của Chính phủ về giãn thời gian thu nộp thuế TNCN).
Điều 4: Trách nhiệm của bên B
- Giảng dạy và tổ chức thi kết thúc các học phần nêu tại Điều 1.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật.
Điều 5: Thanh lý hợp đồng
Sau khi hoàn thành công tác giảng dạy, hai bên sẽ lập biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng theo đúng nội dung công việc và các quy định ghi trong hợp đồng.
Điều 6: Điều khoản chung
1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có gì v­ớng mắc phát sinh thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, đúng quy định của pháp luật.
2. Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hợp đồng này đ­ợc lập thành 04 bản có giá trị nh­ nhau, bên A giữ 03 bản, bên B giữ 01 bản./.
 
Đại diện bên B                                                     Đại diện bên A 
 
 
  
Mẫu số 02: Thanh lý Hợp đồng giảng dạy
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo                                                          Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
 Tr­­ờng Đại Học Vinh                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
Biên bản thanh lý Hợp đồng giảng dạy
 
Căn cứ Bộ Luật dân sự đ­­­ợc Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005;
Căn cứ Hợp đồng giảng dạy số              /HĐGD/2009 ngày     tháng    năm 2009 giữa tr­­ờng Đại học Vinh với ông ……………………………………………….
Hôm nay, ngày     tháng     năm 2009, tại Tr­­ờng Đại học Vinh, chúng tôi gồm:
I. Bên A: Tr­­ờng Đại học Vinh
Ông (bà): ………………………………………………………………………     Chức vụ: …………………………………………………. …….    - làm đại diện;
Địa chỉ: số 182, đ­­ờng Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
II. Bên B:
Ông (bà): ……………………………………………………………………….
Học hàm, học vị: ………………………………………………………………..
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………….
Căn cứ tình hình thực hiện hợp đồng giảng dạy số              /HĐGD/2009 ngày     tháng    năm 2009, hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng với nội dung nh­ sau:
1. Ông: ……………………………….. đã hoàn thành công việc giảng dạy theo hợp đồng giảng dạy số                /HĐGD/2009 ngày     tháng     năm 2009, cụ thể:
Ghi rõ các nội dung nh­­ tại Điều 1 của Hợp đồng giảng dạy:
2. Tổng giá trị hợp đồng: ………………………………………………………..
- Số tiền bên A đã thanh toán tạm ứng cho bên B: không.
- Số tiền thanh toán đợt này: …………………………………………………….
3. Tr­­ờng Đại học Vinh đã thanh toán đầy đủ số tiền giảng dạy theo hợp đồng là:
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 Hai bên thống nhất lập biên bản thanh lý hợp đồng này, cùng ký tên./.
Đại diện bên B                                                     Đại diện bên A