Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Để phục vụ công tác theo dõi, phản ảnh tình hình thu, chi, sử dụng, quản lý tài sản, vật tư máy móc thiết bị tại đơn vị. Phòng Kế hoạch - Tài chính xin thông báo mẫu sổ sách và thời gian cấp phát như sau:

Thời gian: từ 15/10/2013 đến hết ngày 25/10/2013 (đơn vị ngoài thời gian trên không nhận đến nhận cấp phát đề nghị liên hệ mua tại số 05 - Trường Thi - TP vinh - Nghệ An)

Các mẫu biểu, sổ:

- Phiếu thu (mẫu số C30 - BB theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC) 

- Phiếu chi (mẫu số C31 - BB theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC) 

- Phiếu xuất kho (mẫu số C21 - HD theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC) 

- Phiếu nhập kho (mẫu số C20 - HD theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC) 

- Sổ theo dõi tài sản cố định và CC tại nơi sử dụng (mẫu số S32-H theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC)

- Sổ quỹ tiền mặt (mẫu số S11- H  theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC) 

- Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (Mẫu số S22 - H theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC) (chỉ cấp phát cho các đơn vị có sử dụng vật tư, hàng hóa tiêu hao được nhà trường cấp phát và xuất sử dụng nhiều lần như: TT Y tế; Quản trị; TT Nội trú; Trường mầm non; TT THTN...)

* Các đơn vị tải mẫu đề nghị đính kèm dưới đây và liên hệ: KTV Trần Đình Diệu - ĐT: 0906.280848; Email: Tddieu0708@gmail.com

 

De_nghi_cung_cap_sổ_sách_biểu_mẫu_131510104758.xls