I. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN XÂY DỰNG THỜI KHÓA BIỂU, ĐĂNG KÝ HỌC, XỬ LÝ HỌC VỤ VÀ THU HỌC PHÍ

 

Nội dung công việc

Khóa học

Thời gian thực hiện

Phụ trách

1. Kế hoạch thu học phí

57

05/8 – 09/8/2017

Phòng Kế hoạch Tài chính

56

10/8 – 14/8/2017

55

15/8 – 19/8/2017

54

20/8 – 24/8/2017

Các khoá nộp đăng ký chéo

25/8 - 01/9/2017

Nhập học 58

25/8 -15/9/2017

2. Tạo lớp học phần dự kiến

54, 55, 56, 57

05/7 - 12/7/2017

Phòng Đào tạo

58

15 - 23/8/2017

3. Rà soát khung CT, đề xuất bổ sung lớp học phần và bố trí cán bộ giảng dạy

54, 55, 56, 57

13/7 - 19/7/2017

TLĐT, CVHT Khoa/Viện

58

24 - 27/8/2017

4. Thiết lập, tạo TKB

54, 55, 56, 57

20/7 - 06/8/2017

Phòng Đào tạo

K58

28/8 - 07/9/2017

5. Rà soát kiểm tra, điều chỉnh TKB

54, 55, 56, 57

07/8 - 09/8/2017

- TLĐT, CVHT các khoa/viện

- Phòng Đào tạo

58

08 - 10/9/2017

6. Đăng ký học

57

10/8 - 14/8/2017

SV đăng ký

56

15/8 - 19/8/2017

SV đăng ký

55

20/8 - 24/8/2017

SV đăng ký

54

25/8 - 28/8/2017

SV đăng ký

58

11 - 13/9/2017

CVHT đăng ký

7. Đăng ký chéo

54, 55, 56, 57

29/8 - 01/9/2017

SV đăng ký

8. Xử lý học vụ

Tất cả các khóa, các ngành

04/9 - 24/9/2017

- CVHT các Khoa/Viện

- Phòng Đào tạo

            II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Phòng Đào tạo

- Chủ trì và phối hợp với các khoa đào tạo xây dựng kế hoạch thời khóa biểu, tổ chức đăng ký học, xử lý học vụ cho sinh viên theo đúng thời gian quy định.

- Phối hợp Phòng Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Công nghệ Thông tin, các khoa đào tạo rà soát chương trình đào tạo, hệ số học phí các học phần.

2. Trung tâm Công nghệ Thông tin

- Đảm bảo an ninh mạng, đường truyền, ổn định phần mềm quản lý chương trình đăng ký học, chương trình thời khóa biểu trong suốt thời gian thu học phí và đăng ký học của sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng và Công ty CMC xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh.

- Cấp quyền xử lý học vụ cho các cá nhân đã được sự cho phép của Ban giám hiệu.

3. Phòng Kế hoạch Tài chính

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, Trung tâm Công nghệ Thông tin, các khoa đào tạo rà soát hệ số học phí.

- Bố trí thu học phí cho sinh viên theo đúng thời gian quy định.

4. Phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên

Cử đội TNXP tham gia công tác giữ gìn trật tự, an ninh trong quá trình tổ chức thu học phí, đăng ký học của sinh viên.

5. Phòng Bảo vệ

Đảm bảo ổn định an ninh, trật tự trong quá trình sinh viên nộp học phí và đăng ký học.

6. Các khoa đào tạo

Theo dõi, chỉ đạo các bộ môn, TLĐT, CVHT, TL QLSV rà soát chương trình, thống kê số lượng sinh viên chưa học đúng tiến độ, triển khai xây thời khóa biểu. Tổ chức tư vấn đăng ký học cho sinh viên, đôn đốc sinh viên theo dõi kế hoạch nộp học phí và đăng ký học đúng tiến độ.

7. Phòng Hành chính tổng hợp

Phối hợp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình đăng ký học.

 

Lưu ý:

- TLĐT, CVHT các khoa/viện rà soát các học phần theo khung chương trình đào tạo để bố trí mở lớp theo đúng kế hoạch và thời gian đào tạo.

            - Mục I. Nội dung công việc thứ 5 Rà soát kiểm tra, điều chỉnh TKB”  chỉ xử lý các trường hợp sau: các lớp trung lịch SV không đăng ký được, trùng giáo viên, trùng phòng học và lỗi phần mềm.

- Các khoa đào tạo rà soát số sinh viên chưa tốt nghiệp của các khóa từ 53 trở về trước và sinh viên các khóa 54, 55 chưa học đúng tiến độ để đề xuất mở lớp, đặc biệt là các học phần ngoại ngữ. Sau thời gian quy định về xử lý học vụ, Nhà trường đóng phần mềm đăng ký học để chốt dữ liệu và học phí.

- Sinh viên các lớp chủ động xây dựng kế hoạch học tập, nộp học phí và thực hiện đăng ký học, học tập theo thời gian quy định.

           

Đề nghị các Khoa/Viện đào tạo và các đơn vị liên quan khẩn trương phân công giảng viên đảm nhiệm lớp. TLĐT, CVHT và các chức danh khác thực hiện kế hoạch mở lớp học phần kỳ I năm học 2017 - 2018 đúng thời gian để Phòng Đào tạo bố trí lịch và trình Ban giám hiệu ký ban hành.

 

 

Nơi nhận :                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

- BGH để b/c;                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị toàn trường;

- Gửi qua Website eOffice;                                                                               (Đã ký)

- Trang đăng ký học của sinh viên;

- Lưu: HCTH, ĐT.                                                                                     

                                                                                      PGS.TS. Thái Văn Thành