BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:127 /TB-ĐHV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 10 tháng 8 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

 

Thực hiện Thông báo số 24/KH-ĐHV ngày 05 tháng 07 năm 2017 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Vinh về việc xây dựng thời khoá biểu, tổ chức đăng ký học, xử lý học vụ và nộp học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018, tuy nhiên theo kế hoạch  nhập học khoá 58 từ ngày 16/08 -> 20/8. Để đảm bảo an toàn thu nhập học cho sinh viên khoá 58, Nhà trường thông báo cho sinh viên hệ chính quy khoá 57 trở về trước về việc thay đổi thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 tại phòng thu học phí của Nhà trường cụ thể như sau:

 

STT

Khoá học

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

55 và 56

Các ngày 10,11,14,15/8/2017

Thu tại phòng thu Nhà B

2

58

Từ ngày 16/08/2017 – 20/08/2017

Thu tại phòng thu Nhà B

3

55

Từ ngày 16/08/2017 – 20/08/2017

Thu tại phòng thu Sảnh tầng 1 ở giữa của Nhà A0

4

54

Từ ngày 21/08/2017 -24/08/2017

Thu tại phòng thu Nhà B

5

Các khoá nộp đăng ký chéo

Từ ngày 25/08/2017- 01/09/2017

Thu tại phòng thu Nhà B

Lưu ý: Hệ thống nộp tiền online được thanh toán bình thường.

Đề nghị các khoa, Viện đào tạo, Đoàn Thanh niên thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện theo kế hoạch.

Trân trọng thông báo ./.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên hệ chính quy;

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- BBT eOffice, Website;

- Lưu: HCTH, KHTC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

QUYỀN TRƯỞNG PHÒNG KHTC

 

 

(Đã ký)

 

 

Đậu Đăng Tuấn