Kính gửi:       Trường THPT Chuyên

 

Ngày 25/10/2016, Trường Đại học Vinh đã gửi thông báo số 1277/ĐHV-KHTC về việc đôn đốc thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 của học sinh trường THPT chuyên. Tuy nhiên, đến nay ngày 18/12/2016 vẫn còn có một số học sinh chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí của mình.

Đồng thời, Nhà trường cũng thông báo cho các học sinh khối 12, theo dõi số dư học phí trong tài khoản của mình, để khi nộp học phí học kỳ II năm học 2016-2017 chỉ nộp đúng bằng số còn thiếu, tránh để xảy ra tình trạng thừa hoặc thiếu tiền trong tài khoản.

Để nhà trường hoàn thành việc quyết toán kinh phí cuối năm 2016, yêu cầu học sinh trường THPT Chuyên khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí của mình chậm nhất ngày 25/12/2016.

Nhận được thông báo này đề nghị Hiệu trưởng Trường THPT chuyên thông báo rộng rãi để các giáo viên chủ nhiệm, học sinh biết và thực hiện kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hiệu trưởng (để báo cáo)

- Lưu HCTH, KHTC, Đào tạo.

TL. HIỆU TRƯỞNG

QTP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

 (Đã ký)

 

Đậu Đăng Tuấn