Kính gửi:     Trưởng các đơn vị phòng, ban, trung tâm thuộc Trường Đại học Vinh.

 

Phục vụ cho việc cân đối nhu cầu văn phòng phẩm phục vụ cho các đơn vị Phòng ban, Trung tâm thuộc Trường và để Nhà trường có kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm tập trung, kịp thời. Nhà trường đề nghị trưởng các đơn vị Phòng ban, Trung tâm khẩn trương lập kế hoạch đề nghị cấp văn phòng phẩm, cụ thể:

1. Đối với các phòng ban, trung tâm chưa nộp giấy đề nghị cấp văn phòng phẩm đợt 1 thì khẩn trương làm đề nghị và gửi về phòng KHTC trước 17 giờ ngày 30/11/2016.

2. Đối với những phòng ban, trung tâm đã xin cấp văn phòng phẩm đợt 1, cân đối nhu cầu thực tế tại đơn vị, lập đề nghị cấp bổ sung (nếu có), kèm theo bảng báo cáo tình hình đã sử dụng văn phòng phẩm nhận đợt 1 tại đơn vị (có mẫu báo cáo kèm theo). Đặc biệt đối với các phòng ban, trung tâm có nhu cầu số lượng lớn văn phòng phẩm phục vụ việc thi kết thúc học kỳ I năm học 2016-2017 như: Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo liên tục, Trung tâm Giáo dục thường xuyên,... căn cứ vào định mức tiêu hao văn phòng phẩm được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành năm 2015, các đơn vị khẩn trương lập kế hoạch xin cấp văn phòng phẩm đến hết học kỳ I năm học 2016-2017, nộp về phòng KHTC trước 17h ngày 30/11/2016.

Nhận được công văn này đề nghị Trưởng các đơn vị khẩn trương phối hợp với Phòng HCTH và phòng KHTC để triển khai thực hiện. Quá thời hạn trên Nhà trường không chịu trách nhiệm trong việc mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm liên quan cho các đơn vị./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Gửi qua eOffice;

- Lưu: HCTH, KHTC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG




TS.Trần Tú Khánh