Từ ngày 11 tháng 7 năm 2017 đến ngày 15 tháng 7 năm 2017 sinh viên kiểm tra trên trang cá nhân đã đúng các thông tin về Tên chủ tài khoản (Tài khoản phải chính chủ, không được mượn tài khoản của người khác, số tài khoản ngân hàng) nếu chưa đúng sinh viên làm đơn chỉnh sửa gửi Bộ phận một cửa xử lý.

Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 năm 2017  phòng Kế hoạch – Tài chính tiến hành chuyển khoản số tiền thừa cho sinh viên qua ngân hàng. Sau ngày 20 tháng 7 năm 2017 sinh viên kiểm tra trong thẻ của mình đã nhận đúng với số tiền thừa hay chưa nếu chưa đúng liên hệ với Nhà trường qua Phòng  Kế hoạch – Tài chính để giải quyết số điện thoại phòng kế hoạch tài chính  0238.3856247.

Đề nghị các khoa, Viện đào tạo thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện theo kế hoạch.

Trân trọng thông báo ./.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên hệ chính quy;

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- BBT eOffice, Website;

- Lưu: HCTH, KHTC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

QUYỀN TRƯỞNG PHÒNG KHTC

 

(Đã ký)

 

 

Đậu Đăng Tuấn