Căn cứ Quyết định số 4879/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc giao chỉ tiêu đào tạo học viên, sinh viên, học sinh Lào; 

Căn cứ Quyết định số 3739/QĐ-ĐHV ngày 18/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc tiếp nhận lưu học sinh Lào vào học đại học; 

Căn cứ định mức sinh hoạt phí của UBND tỉnh Nghệ An đối với lưu học sinh Lào; 

Phòng Công tác chính trị - HSSV và Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế đề Nghị nhà trường cấp tiền sinh hoạt phí từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2016 (6 tháng) cho 66 lưu học sinh Lào khóa 54 diện đào tạo theo hợp đồng với tỉnh Nghệ An.

Đề nghị Lưu học sinh ngày 8/11/2016 đến phòng KHTC nhận tiền.

Phòng KHTC.