BỘ TÀI CHÍNH

CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

--------------------------

Số: 05 /GM-KHTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

GIẤY MỜI

Hội nghị trực tuyến tập huấn đấu thầu qua mạng

------------------------------------------------

Kính gửi:   - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

      - Lãnh ddạo các doanh nghiệp thuộc Bộ

Thực hiện chương trình phổ biến, hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Kế hoạch - Tài chính - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn đấu thầu qua mạng:

1. Chủ trì hội nghị: Lãnh đạo Cục Kế hoạch - Tài chính.

2. Nội dung

- Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng.

- Giới thiệu những nội dung của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Trao đổi và giải đáp các vướng mắc, tồn tại trong thực hiện đấu thầu qua mạng.

3. Thời gian: 01 buổi sáng, từ 8h00’ ngày 18 tháng 4 năm 2019 (thứ năm).

4. Giảng viên: Lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Hình thức, địa điểm: Hội nghị trực tuyến giữa điểm cầu Hà Nội (Hội trường tầng 10, trụ sở cơ quan Bộ Tài chính) và điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tại trụ sở KBNN tỉnh, thành phố).

6. Thành phần

6.1. Tại điểm cầu Hà Nội (Hội trường tầng 10, trụ sở cơ quan Bộ Tài chính – 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội)

- Cục Kế hoạch - Tài chính: Lãnh đạo Cục và chuyên viên các Ban, phòng có liên quan.

- Cục Tin học và Thống kê tài chính: Lãnh đạo Cục và chuyên viên các phòng có liên quan.

- Các Tổng Cục (Thuế, Hải quan, Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước): Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của Cục/Vụ tài vụ quản trị và các đơn vị thuộc Tổng cục.

- Các đơn vị thuộc Bộ (các Cục thuộc Bộ, Học viện tài chính, Trường Đại học tài chính quản trị kinh doanh, Trường Bồ dưỡng cán bộ tài chính, Viện chiến lược và chính sách tài chính, các doanh nghiệp thuộc Bộ trên địa bàn Hà Nội...): Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan

6.2. Tại các điểm cầu KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Thành phần: Lãnh đạo và Chuyên viên có liên quan của các đơn vị KBNN, Thuế, Hải quan, Dự trữ nhà nước trên địa bàn (đề nghị các Tổng cục thông báo cho các đơn vị trực thuộc ở địa phương để tham dự).

- Riêng điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh: mời thêm Lãnh đạo và cán bộ có liên quan Trường ĐHTC Marketing, trường Đại học Tài chính kế toán và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

7. Tổ chức thực hiện

- Về tài liệu: Các đơn vị sẽ khai thác và in tài liệu cho đơn vị mình trên cổng thông tin Bộ Tài chính/Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính để tham dự và nghiên cứu (từ ngày 15-18/4/2019).

- Về danh sách tham dự: Các đơn vị gửi đăng ký danh sách tham dự (và đầu mối liên hệ) trước ngày 15/4/2018 về Cục Kế hoạch - Tài chính qua địa chỉ trantamhanh@mof.gov.vn

- Về ý kiến trao đổi, giải đáp: Các đơn vị tham dự Hội nghị chuẩn bị ý kiến phát biểu ngắn gọn: nêu vướng mắc, kiến nghị, đề xuất giải pháp (nếu có) liên quan đến lĩnh vực đấu thầu qua mạng.

Trân trọng kính mời các đơn vị tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- KBNN (để phối hợp);

- Lưu VT, CNTT.

KT. CC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Vũ Anh

P/S: Thông tin chi tiết xin liên hệ với ông Nguyễn Chí Dũng – Tel 0904.555.214