Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cơ quan khác ở trung ương.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan tài chính hoặc cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý báo cáo kê khai tài sản công, cơ quan quản lý công nghệ thông tin hoặc cơ quan có chức năng về quản lý công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan trung ương; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 67/2018/TT-BTC.