Xem nội dung trong file đính kèm. 

bao_cao_cac_noi_dung_thuc_hien_quy_che_cong_khai_nam_hoc_20162017.pdf