1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Thông báo v/v gia hạn thời gian cập nhật số tài khoản ngân hàng để Chi trả tiền thừa học phí cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3,6 năm 2020 (03/07/2020 Thông báo này được nhà trường đăng tải trong trang thông tin cá nhân sinh viên)
Ngày 22 tháng 06 năm 2020 tháng Nhà trường đã có thông báo cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3,6 năm 2020 kế hoạch chi trả tiền thừa cho sinh viên qua ngân hàng, tuy nhiên số sinh viên cập nhật số tài khoản ngân hàng còn được rất ít.
Để việc chi trả được được thuận tiên nhà trường gia hạn thời gian cập nhật số tài khoản ngân hàng để chi trả tiền thừa học phí cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3,6 năm 2020 như sau:
Từ ngày 03 tháng 7 năm 2020 đến ngày 10 tháng 7 năm 2020 sinh viên kiểm tra trên trang cá nhân đã đúng các thông tin trong mục thông tin người học về số tài khoản ngân hàng (Tài khoản phải chính chủ của sinh viên, không được mượn tài khoản của người khác) nếu chưa đúng sinh viên tiến hành chỉnh sửa số tài khoản ngân hàng của mình trên trang cá nhân trong mục thông tin người học của sinh viên.
Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020 phòng Kế hoạch – Tài chính tiến hành rà soát số tài khoản và tiền hành chuyển khoản số tiền thừa cho sinh viên đã cập nhật số tài khoản qua ngân hàng (chính chủ của sinh viên). Sau ngày 21 tháng 7 năm 2020 sinh viên kiểm tra trong thẻ của mình đã nhận đúng với số tiền thừa hay chưa nếu chưa đúng liên hệ với Nhà trường qua Phòng Kế hoạch – Tài chính để giải quyết.
Đề nghị các khoa, Viện đào tạo thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện theo kế hoạch.
Nếu sinh viên không cập nhật được số tài khoản có thể liên hệ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tầng 5 gặp Thầy Nghĩa SĐT:0839247267 để được hỗ trợ.
Trân trọng thông báo./.
Nghệ An ngày 03 tháng 07 năm 2020
Phòng Kế hoạch Tài chính
A
Thông báo v/v gia hạn thời gian cập nhật số tài khoản ngân hàng để Chi trả tiền thừa học phí cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3,6 năm 2020 (03/07/2020 Thông báo này được nhà trường đăng tải trong trang thông tin cá nhân sinh viên)
Ngày 22 tháng 06 năm 2020 tháng Nhà trường đã có thông báo cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3,6 năm 2020 kế hoạch chi trả tiền thừa cho sinh viên qua ngân hàng, tuy nhiên số sinh viên cập nhật số tài khoản ngân hàng còn được rất ít.
Để việc chi trả được được thuận tiên nhà trường gia hạn thời gian cập nhật số tài khoản ngân hàng để chi trả tiền thừa học phí cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3,6 năm 2020 như sau:
Từ ngày 03 tháng 7 năm 2020 đến ngày 10 tháng 7 năm 2020 sinh viên kiểm tra trên trang cá nhân đã đúng các thông tin trong mục thông tin người học về số tài khoản ngân hàng (Tài khoản phải chính chủ của sinh viên, không được mượn tài khoản của người khác) nếu chưa đúng sinh viên tiến hành chỉnh sửa số tài khoản ngân hàng của mình trên trang cá nhân trong mục thông tin người học của sinh viên.
Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020 phòng Kế hoạch – Tài chính tiến hành rà soát số tài khoản và tiền hành chuyển khoản số tiền thừa cho sinh viên đã cập nhật số tài khoản qua ngân hàng (chính chủ của sinh viên). Sau ngày 21 tháng 7 năm 2020 sinh viên kiểm tra trong thẻ của mình đã nhận đúng với số tiền thừa hay chưa nếu chưa đúng liên hệ với Nhà trường qua Phòng Kế hoạch – Tài chính để giải quyết.
Đề nghị các khoa, Viện đào tạo thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện theo kế hoạch.
Nếu sinh viên không cập nhật được số tài khoản có thể liên hệ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tầng 5 gặp Thầy Nghĩa SĐT:0839247267 để được hỗ trợ.
Trân trọng thông báo./.
Nghệ An ngày 03 tháng 07 năm 2020
Phòng Kế hoạch Tài chính
A
Thông báo gia hạn thời gian cập nhật số tài khoản ngân hàng để Chi trả tiền thừa học phí cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3, 6 năm 2020 (3/7/2020 - Thông báo này được nhà trường đăng tải trong trang thông tin cá nhân sinh viên)
Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Nhà trường đã có thông báo cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3, 6 năm 2020 kế hoạch chi trả tiền thừa cho sinh viên qua ngân hàng, tuy nhiên số sinh viên cập nhật số tài khoản ngân hàng còn được rất ít.
Để việc chi trả được được thuận tiên nhà trường gia hạn thời gian cập nhật số tài khoản ngân hàng để chi trả tiền thừa học phí cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3, 6 năm 2020 như sau:
Từ ngày 3 tháng 7 năm 2020 đến ngày 10 tháng 7 năm 2020 sinh viên kiểm tra trên trang cá nhân đã đúng các thông tin trong mục thông tin người học về số tài khoản ngân hàng (Tài khoản phải chính chủ của sinh viên, không được mượn tài khoản của người khác) nếu chưa đúng sinh viên tiến hành chỉnh sửa số tài khoản ngân hàng của mình trên trang cá nhân trong mục thông tin người học của sinh viên.
Từ ngày 10 tháng 7 năm 2020 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020, Phòng Kế hoạch - Tài chính tiến hành rà soát số tài khoản và tiền hành chuyển khoản số tiền thừa cho sinh viên đã cập nhật số tài khoản qua ngân hàng (chính chủ của sinh viên).
Sau ngày 21 tháng 7 năm 2020, sinh viên kiểm tra trong thẻ của mình đã nhận đúng với số tiền thừa hay chưa nếu chưa đúng liên hệ với Nhà trường qua Phòng Kế hoạch - Tài chính để giải quyết.
Đề nghị các khoa, viện thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện theo kế hoạch.
Nếu sinh viên không cập nhật được số tài khoản thì lên Bộ phận một cửa viết đơn đề nghị để được xử lý.
Trân trọng thông báo./.
Nghệ An, ngày 3 tháng 7 năm 2020
Phòng Kế hoạch - Tài chính
A
Phòng Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Vinh
Tầng 4, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3855773; 0238.3855452 (máy lẻ: 316)
ThS. Nguyễn Tiến Cường. ĐT: 0903.412777
A
Thông báo gia hạn thời gian cập nhật số tài khoản ngân hàng để Chi trả tiền thừa học phí cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3, 6 năm 2020 (3/7/2020 - Thông báo này được nhà trường đăng tải trong trang thông tin cá nhân sinh viên)
Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Nhà trường đã có thông báo cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3, 6 năm 2020 kế hoạch chi trả tiền thừa cho sinh viên qua ngân hàng, tuy nhiên số sinh viên cập nhật số tài khoản ngân hàng còn được rất ít.
Để việc chi trả được được thuận tiên nhà trường gia hạn thời gian cập nhật số tài khoản ngân hàng để chi trả tiền thừa học phí cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3, 6 năm 2020 như sau:
Từ ngày 3 tháng 7 năm 2020 đến ngày 10 tháng 7 năm 2020 sinh viên kiểm tra trên trang cá nhân đã đúng các thông tin trong mục thông tin người học về số tài khoản ngân hàng (Tài khoản phải chính chủ của sinh viên, không được mượn tài khoản của người khác) nếu chưa đúng sinh viên tiến hành chỉnh sửa số tài khoản ngân hàng của mình trên trang cá nhân trong mục thông tin người học của sinh viên.
Từ ngày 10 tháng 7 năm 2020 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020, Phòng Kế hoạch - Tài chính tiến hành rà soát số tài khoản và tiền hành chuyển khoản số tiền thừa cho sinh viên đã cập nhật số tài khoản qua ngân hàng (chính chủ của sinh viên).
Sau ngày 21 tháng 7 năm 2020, sinh viên kiểm tra trong thẻ của mình đã nhận đúng với số tiền thừa hay chưa nếu chưa đúng liên hệ với Nhà trường qua Phòng Kế hoạch - Tài chính để giải quyết.
Đề nghị các khoa, viện thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện theo kế hoạch.
Nếu sinh viên không cập nhật được số tài khoản thì lên Bộ phận một cửa viết đơn đề nghị để được xử lý.
Trân trọng thông báo./.
Nghệ An, ngày 3 tháng 7 năm 2020
Phòng Kế hoạch - Tài chính
A
Thông báo gia hạn thời gian cập nhật số tài khoản ngân hàng để Chi trả tiền thừa học phí cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3, 6 năm 2020 (3/7/2020 - Thông báo này được nhà trường đăng tải trong trang thông tin cá nhân sinh viên)
Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Nhà trường đã có thông báo cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3, 6 năm 2020 kế hoạch chi trả tiền thừa cho sinh viên qua ngân hàng, tuy nhiên số sinh viên cập nhật số tài khoản ngân hàng còn được rất ít.
Để việc chi trả được được thuận tiên nhà trường gia hạn thời gian cập nhật số tài khoản ngân hàng để chi trả tiền thừa học phí cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3, 6 năm 2020 như sau:
Từ ngày 3 tháng 7 năm 2020 đến ngày 10 tháng 7 năm 2020 sinh viên kiểm tra trên trang cá nhân đã đúng các thông tin trong mục thông tin người học về số tài khoản ngân hàng (Tài khoản phải chính chủ của sinh viên, không được mượn tài khoản của người khác) nếu chưa đúng sinh viên tiến hành chỉnh sửa số tài khoản ngân hàng của mình trên trang cá nhân trong mục thông tin người học của sinh viên.
Từ ngày 10 tháng 7 năm 2020 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020, Phòng Kế hoạch - Tài chính tiến hành rà soát số tài khoản và tiền hành chuyển khoản số tiền thừa cho sinh viên đã cập nhật số tài khoản qua ngân hàng (chính chủ của sinh viên).
Sau ngày 21 tháng 7 năm 2020, sinh viên kiểm tra trong thẻ của mình đã nhận đúng với số tiền thừa hay chưa nếu chưa đúng liên hệ với Nhà trường qua Phòng Kế hoạch - Tài chính để giải quyết.
Đề nghị các khoa, viện thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện theo kế hoạch.
Nếu sinh viên không cập nhật được số tài khoản thì lên Bộ phận một cửa viết đơn đề nghị để được xử lý.
Trân trọng thông báo./.
Nghệ An, ngày 3 tháng 7 năm 2020
Phòng Kế hoạch - Tài chính
A
Em không cập nhật số tài khoản đúng hạn nên Nhà trường không xử lý được.
Em phải đến trực tiếp tại: Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Đại học Vinh:
Tầng 3, Nhà Điều hành để xin làm thủ tục thanh toán.
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Đậu Đăng Tuấn 
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.