1. Tài khoản nguồn kinh phí ngân sách: 301.01.00.00014

2. Tài khoản tiền gửi nguồn học phí chính qui: 945.01.08.00014

3. Tài khoản tiền gửi nguồn thu khác như: tiền bảo hiểm xã hội, học bổng cử tuyển, .......: 934.01.00.00014

4. Tài khoản tiền gửi nguồn thu khác như: Kinh phí thực hiện các đề tài khoa học, các khoản nhận từ Bộ giáo dục như khen thưởng, kinh phí hỗ trợ tuyển sinh, ....: 931.01.00.00014

5. Tài khoản tiền gửi nguồn thu khác trong tỉnh như: Kinh phí Đảng uỷ, các khoản do Tỉnh hỗ trợ nhà trường, ...: 932.90.00.00014